AUDIT

Ponúkame Vám profesionálne audítorské služby.

Audit HACCP, Správnej výrobnej praxe, Systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa STN EN ISO 22000.

Dodávateľský a odberateľský audit

• Audit systému HACCP, je nezávislý a zdokumentovaný proces získavania údajov, záznamov, konštatovania skutočností a informácií. Všetky skutočnosti zistené pri výkone auditu systému HACCP sú následne objektívne vyhodnocované s cieľom určiť rozsah v akom sa uplatňujú zásady systému HACCP.

• Audit systému HACCP môže byť interný alebo externý. Interný audit sa vykonáva samotnou organizáciou alebo niekým v jej zastúpení na účely preskúmania manažmentom alebo na iné interné účely a môže tvoriť základ vyhlásenia o zhode samou potravinárskou spoločnosťou.

• Externý audit HACCP väčšinou vykonávajú druhé strany, ktoré sa zaujímajú o potravinársku spoločnosť. Pod pojmom druhé strany sa rozumejú organizácie, firmy zákazníci alebo osoby v ich zastúpení. Audity vykonávané treťou stranou vykonávajú externé nezávislé audítorské organizácie.

• Audit vykonáva tím odborníkov a technických expertov.

• Audit sa vykonáva podľa programu auditu a je zameraný na konkrétny časový úsek a konkrétny cieľ.

TOPlist

Vseobecne obchodne podmienky

© 2010 OMES.sk | Vsetky prava vyhradene