Etický kódex

Uvedomujeme si svoje postavenie na trhu a prijímame zodpovednosť za svoje konanie, a preto sa zaväzujeme dodržiavať Etický kódex. Zaväzujeme sa vo všetkých činnostiach vychádzať zo svojich firemných hodnôt a rešpektovať stanovené pravidlá správania a všeobecne uznávané zásady transparentného a čestného podnikania.

Zásady podnikateľskej etiky sú dôležité pre úspech našej spoločnosti, pretože
prispievajú k budovaniu dôvery a transparentnosti. Dôvera a transparentnosť na
druhej strane vytvára vhodné prostredie pre našich pracovníkov, zákazníkov,
dodávatelov…

Tieto hodnoty sú základom našej práce a života našej spoločnosti!

TOPlist

Vseobecne obchodne podmienky

© 2010 OMES.sk | Vsetky prava vyhradene