back icon
close icon

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

I.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou OMES spol. s r.o., so sídlom Divina – Lúky 27, 013 31 Divina, IČO: 47 505 214, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro, vl. č. 63230/L, zast. Mgr. Peter Latko, konateľ (ďalej len „predávajúci“), ktorý je prevádzkovateľom portálu profikuchyne.sk a kupujúcim.

I.2. Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, resp. predpismi občianskeho práva a iných všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky.

I.3. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade nevyhnutnej potreby Všeobecné obchodné podmienky jednostranne zmeniť alebo úplne nahradiť. Zmenu Všeobecných obchodných podmienok je predávajúci povinný zverejniť na svojej internetovej stránke spolu s určením ich záväznosti na internetovej stránke.

II. Objednávka

II.1. Objednávku možno vykonať ústne alebo písomne / elektronicky. Kupujúci je povinný uviesť na objednávke fakturačné údaje, názov a množstvo objednávaného tovaru, termín a adresu dodania. Akákoľvek zmena objednávky musí byť odsúhlasená predávajúcim aj kupujúcim.

II.2. Predávajúci je povinný potvrdiť objednávku kupujúceho najneskôr v lehote do 3 pracovných dní od doručenia objednávky rovnakou formou, akou mu bola objednávka doručená. Pri telefonickej objednávke bude potvrdenie uskutočnené elektronicky – emailom, v rovnakej lehote.

II.3. Okamihom potvrdenia objednávky sa považuje kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim za uzavretú.

III. Storno objednávky

III.1. Stornovať objednávku je oprávnený kupujúci i predávajúci.

III.2. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku po jej záväznom potvrdení zo strany predávajúceho len v prípade, že predávajúci nesplní podmienky dodania medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté. V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Za škodu sa považuje najmä skutočná škoda, ušlý zisk a súvisiace náklady. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody najmä, nie však výlučne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktorý bolo nutné zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaobstarávaním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Stornovať objednávku je kupujúci oprávnený až v prípade, že bol o nemožnosti splnenia podmienok dodania zo strany predávajúceho vopred informovaný, pričom bol navrhnutý nový spôsob dodania, s ktorým kupujúci nesúhlasil. V príde, ak kupujúci stornuje objednávku (alebo bude požadovať výmenu tovaru) po potvrdení objednávky, predávajúci mu bude účtovať storno poplatok v min. výške 20% z ceny tovaru.

III.3. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku alebo jej časť, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, e-mail, a pod.), v prípade, ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva a nie je možné ho nahradiť iným tovarom, príp. nie je možné ho dodať včas alebo riadne z dôvodu vyššej moci alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru zo strany dodávateľa. V prípade, že nastane niektorá z vyššie uvedených skutočností oprávňujúca predávajúceho stornovať objednávku, predávajúci je povinný pred jej zrušením bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

III.4. V prípade, že dôjde k stornu objednávky zo strany predávajúceho a kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, predávajúci je povinný vrátiť túto sumu na účet kupujúceho najneskôr v lehote do 5-tich pracovných dní.

V.5.  Spôsob platby – Platba kartou, bankový prevod, dobierka.

VI.6. V prípade storna budú finančné prostriedky vrátené rovnakou platobnou metódou ako bola realizovaná platba od zákazníka.

IV. Predmet zmluvy

IV.1. Uzavretím Kúpnej zmluvy v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami vzniká predávajúcemu záväzok odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu záväzok tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

IV.2. Predmetom kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim je len dodávka tovaru uvedeného v potvrdení objednávky. Predmetom záväzku predávajúceho z Kúpnej zmluvy nie je predvedenie, inštalácia, zostavenie alebo montáž dodávaného tovaru, ktorá bude samostatne fakturovaná podľa dohody zmluvných strán, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak.

V. Platobné podmienky, cena, výhrada vlastníctva

V.1. Cena uvedená na objednávke je pevná a záväzná.

V.2. V cene tovaru nie je zahrnutá doprava, pokiaľ je miesto odberu iné, ako adresa pobočiek spoločnosti OMES a montáž predmetu kúpy, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak.

V.3. Jednotlivé zľavy sa stanovujú individuálne s obchodným oddelením obchodnej spoločnosti OMES spol. s r.o.

V.4. Splatnosť faktúr je formou zálohovej faktúry, v prípade, ak nie je individuálne dohodnuté inak. Splatnosť faktúr činí 14 dní od jej vystavenia. Vystavená faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo preberací protokol a to v prípade, že nie sú tieto dokumenty vystavované samostatne. Zároveň preukazuje dodanie tovaru alebo prevedenie služby kupujúcemu.

V.5. Za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola táto čiastka pripísaná na účet predávajúceho. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny vzniká predávajúcemu nárok na zákonný úrok z omeškania z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

V.6. Až do neuhradenia kúpnej ceny je predávajúci oprávnený zastaviť ďalšie dodávky tovaru pre kupujúceho.

V.7. Neuhradenie faktúry v lehote splatnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť.

V.8. Až do zaplatenia celej fakturovanej sumy je tovar majetkom predávajúceho. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

V.9 Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.

V.10 Ceny uvedené na tomto elektronickom obchode platia výlučne len pre objednanie cez tento obchod elektronicky prostredníctvom nákupného košíka a elektronického spracovania objednávky. Tieto uvedené ceny nemusia byť totožné s cenami uvedenými na iných obchodných dokumentoch spoločnosti OMES spol. s r. o., zmluvách alebo nemusia byť totožné v procese verejného obstarávania a iných predkladaných ponukách.

VI. Dodacie podmienky –termín a miesto plnenia

VI.1. Na základe vzájomne dohodnutom spôsobe a termíne dodania je dodací termín tovaru, ktorý je skladom do 5 pracovných dní. Dodací termín, ktorý nie je skladom je možný k odberu do 3 až 8 týždňov od potvrdenia objednávky v závislosti na výrobnej kapacite výrobcu. Termín dodania sa môže oneskoriť na základe vyššej moci bez zavinenia predávajúceho. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho bezodkladne po jej vzniku a dohodnúť nový termín dodania, príp. zvoliť ďalší postup. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa potvrdenia objednávky za podmienky dodania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre riadne vybavenie dodávky.

VI.2. Miestom plnenia záväzku predávajúceho je sklad na adrese sídla predávajúceho. V prípade, že kupujúci požaduje dodať tovar na iné miesto, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady dopravy. Cena za dopravu je určená v závislosti od miesta určenia, hmotnosti a objemu tovaru.

VII. Reklamácia a záručné podmienky

VII.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu prepravy, resp. dodania tovaru. Náklady na obaly a balenie znáša kupujúci.

VII.2. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať množstvo, druh a kvalitu tovaru. Nesprávny druh, množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr do 48 hodín od prevzatia tovaru. V reklamácií je kupujúci povinný vady popísať a uviesť, ako sa prejavujú. V prípade zistenia poškodenia sa zmluvné strany zaväzujú vyhotoviť písomný záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný tovar. Neskoré reklamácie mechanického poškodenia tovaru nebude možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na použitie a všetkých dokumentov potrebných pre správny chod zariadenia, ktoré boli kupujúcemu odovzdané pri dodaní tovaru, a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť!

VII.3. Na dodávaný tovar je poskytnutá záručná doba v trvaní 12 mesiacov, ak nie je dohodnuté inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

VII.4. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami, ktoré nespôsobil predávajúci.

VII.5. Uvedenie stroja do prevádzky a záručné opravy môže vykonávať len servisná organizácia, ktorá je oprávnená (autorizovaná) od predávajúceho alebo od výrobcu na vykonávanie tohto servisu.

VII.6. Predávajúci poskytne kupujúcemu v záručnej dobe potrebné náhradné diely (materiál) a ich výmenu (okrem dopravy) po splnení nasledovných podmienok zo strany kupujúceho pre uznanie záruky predávajúcim:
a) poslať predávajúcemu riadne vyplnenú kópiu záručného listu, resp. Servisnej správy s dátumom zapojenia tovaru a podpisom oprávnenej servisnej organizácie, ktorá uviedla stroj do prevádzky
b) uviesť výrobné číslo a typ/model výrobku
c) uviesť číslo faktúry , ktorou bol tovar zakúpený a dátum kúpy
d) odovzdať alebo zaslať vadný náhradný diel najneskôr do 5 dní od doručenia nového náhradného dielu. (pri výmene na vlastné náklady) V prípade neodoslania vadného náhradného dielu, alebo jeho neskorého zaslania, nebude reklamácia uznaná.
e) zo záruky je vylúčená doprava, ktorá sa účtuje zvlášť sumou 0,60,- EUR bez DPH / km.

VII.7. Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady vzniknuté nesprávnou inštaláciou, opravami neodbornou osobou, poškodenie vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby alebo nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie
b) vady vzniknuté pri preprave po prevzatí tovaru kupujúcim
c) vady spôsobené bežným opotrebením (hadičky, gumové tesnenia, žiarovky, plastové a sklenené dielce, atď.)
d) vady spôsobené použitím neoriginálnych náhradných dielov, príslušenstva alebo neoriginálnych čistiacich a umývacích prostriedkov
e) V prípade použitia iných, než výrobcom alebo predávajúcim určených čistiacich a umývacích prostriedkov sa záručná doba primerane a pomerne skracuje
f) záručná doba sa primerane a pomerne skracuje aj v prípade, že neboli na zariadení vykonané pravidelné servisné prehliadky v pravidelnom intervale podľa odporučenia predávajúceho.

VIII. Pozáručný servis

Pozáručný servis poskytuje servisné stredisko predávajúceho vždy podľa individuálneho dohovoru.
Kontakt: servis@omes.sk, tel.: 041 5684 591, mob.: 0903 620 068.

IX. Odstúpenie od zmluvy

IX.1. Odstúpiť od zmluvy možno len písomnou formou po dohode oboch strán.

IX.2. V prípade bezdôvodného jednostranného odstúpenia od uzavretej zmluvy zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený vyúčtovať odstupné vo výške 100% dohodnutej ceny.

IX.3. Ak už došlo k odoslaniu tovaru alebo vykonaniu služby, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho vrátenie tovaru späť a úhradu už vykonaných služieb na náklady kupujúceho.

X. Doložka o právomoci

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v zmysle zákona č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov O medzinárodnom práve súkromnom a procesnom všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov ktoré vyplývajú zo zmlúv uzavretých medzi predávajúcim a kupujúcim, alebo ktoré súvisia s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na náhradu škody, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, budú rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

XI. Záverečné ustanovenia

XI.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

XI.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

XI.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje všeobecné obchodné podmienky predávajúceho v platnom znení a s týmito bol oboznámený.

XI.4. Akúkoľvek odchýlku od všeobecných obchodných podmienok je možné vykonať len na základe dohody oboch zmluvných strán v písomnej zmluve uzavretej medzi oboma zmluvnými stranami.

XII. Identifikačné údaje a kontakt

Obchodná spoločnosť:OMES spol. s r.o.
Zastúpený:Mgr. Peter LATKO – konateľ
Sídlo:Divina – Lúky 27, 013 31 Divina, Žilina, SR
IČO:47 505 214
DIČ:2023960994
Registrácia pre DPH:SK2023960994
Spoločnosť zapísaná:v OR OS Žilina, oddiel: Sro, Vložka č. 63230/L
Bankový účet:SK09 0200 0000 0034 4475 2055
Banka:VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
TEL:041 5684 591
E-mail:omes@omes.sk | ucto@omes.sk
WEB:www.omes.sk I www.profipracky.sk

Newsletter

Nepremeškajte zľavy, akcie, novinky, tipy... Priamo na váš mail