back icon
close icon

Ochrana osobných údajov

Vyhlasujeme, že budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností či udeleného súhlasu. Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov. Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Informácie k novej legislatívnej úprave ochrany osobných údajov – GDPR od spoločnosti OMES spol. s.r.o. 2018

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame, týmto poskytujeme informácie podľa článkov GDPR nasledovne:

Prevádzkovateľ – kto spracúva vaše údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov na webových stránkach podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť:

OMES spol. s.r.o.
Divina – Lúky 27, 013 31 Divina, Žilina, Slovakia
IČO: 47505214 I DIČ: 2023960994
IČ DPH: SK2023960994
IBAN: SK09 0200 0000 0034 4475 2055
Banka: VÚB, a.s., pobočka Žilina
Registrácia: OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63230/L www.omes.sk

Aké webové adresy spravuje spoločnosť OMES?

Spravujeme webové adresy na doménach: www.omes.sk www.profikuchyne.sk www.profipracky.sk www.profikava.sk www.yesovens.sk www.konvektomat.info

V akom rozsahu a prečo spracovávame vaše údaje?

Spracovávame osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO, DIČ prípadne IČDPH, číslo účtu, popr. telefón nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, dodanie tovaru a pod.) a vedeniu účtovníctva.

Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli
zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie reklamných propagačných e-mailov tzv. newslettrov

Vaše osobné údaje (email a meno) v minimálnej miere využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 3 rokov od poslednej objednávky/faktúry.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 3 rokov od udelenia. Súhlas nám vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili, prípadne môžete svoj súhlas odvolať e-mailom na adrese omes@omes.sk

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej
stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie
cookies môžete na svojom počítači zakázať priamo v prehliadači, ktorý používate.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky dostupné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, najmä:

Zabezpečeným prístupom do nášho servera a do našich počítačov (zabezpečené heslom a HW kľúčom)
Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailovú rozosielanie (zabezpečené menom a heslom).
Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
Zabezpečeným prístupom do členských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
Pravidelnou aktualizáciou softvéru.

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Pre zaistenie riadneho fungovania našej spoločnosti majú prístup k osobným údajom aj tretie subjekty. Ide najmä o spracovanie a vedenie účtovnej evidencie, príp. subdodávateľské firmy, ktoré vykonávajú u odberateľa servisné úkony.

Uskutočňujeme prenos údajov do tretích krajín?

Vaše údaje nebudeme odovzdávať do tretích krajín. Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: omes@omes.sk alebo www.omes.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje považujete za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, ak si myslíte, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť: Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – informácie vám pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Lehota plnenia do 14 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz si vyhradzujeme lehotu 14 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

Emaily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili, alebo odhlásením sa z odberu na adrese omes@omes.sk

Zachovávanie mlčanlivosti

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúce zásady pre Ochranu osobných údajov.

Cookies policy

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je navštívenou webovou lokalitou uložený do vášho počítača. Pri budúcej návšteve rovnakej webovej lokality potom umožní použiť rovnaké predvoľby.

Nevyhnutné Cookies

Ide o cookies, ktoré potrebuje webová stránka, aby fungovala správne. Väčšinou sú dané použitým CMS systémom. Ukladanie týchto cookies je dané nastavením vášho prehliadača, takže ak si myslíte, že je to pre vás vhodné, zakážte ich ukladanie v prehliadači. Ide o základné cookies, ktoré sa používajú napr. pri navigácii, bez ich povolenia nemusí webová stránka fungovať správne.

Technické Cookies

Cookies, bez ktorých stránka funguje správne, ale ovplyvňujú vaše používanie stránky. Ukladajú sa napríklad informácie o prihlásení (zapamätať si ma) alebo o iných častiach stránky, ktoré môžete upraviť podľa seba.

Trakovacie Cookies

Ide o cookies, ktoré sa používajú na sledovanie správania sa návštevníkov stránky (monitorovanie stránky). Na tejto stránke sa používa len Google Analytics. Všetky tieto informácie sú agregované a z toho dôvodu anonymné. Napriek tomu môžete v spodnej lište odmietnuť cookies, potom sa kód GA do stránky nevloží.

Ostatné Cookies tretích strán

Ide o cookies, ktoré sa ukladajú pri návšteve našej stránky, ale nemáme na ne vplyv. Neukladajú žiadne osobné informácie, len informácie o zariadení, ktoré používate a webovom prehliadači. Najčastejšie ide o: Google, Facebook, Vimeo, Youtube.

Cookies od Google. Tieto cookies vkladá prehliadač, pokiaľ používate služby od google (jeden účet pre všetko). Nemôžeme ovplyvniť (vymazať) cookies v klientovom browseri, ktoré tam vkladá iná doména, to nie je technicky možné. Môžete tomu zabrániť, ak sa odhlásite z prehliadača (občas nepomôže ani inkognito). Podstatné je, že tieto cookies si podľa GDPR ošetril google sám a ako ďalšiu cookie vkladá váš súhlas, ktorý ste mu dali, keď ste si vytvárali google konto. Vloženie analytického kódu ovplyvniť môžete (viď trakovacie cookies).

Odkazy:

Webové sídlo spoločnosti: www.omes.sk
Legislatíva o GDPR: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/nariadenie-gdpr

Adresa sídla úradu a adresa na doručovanie písomností úradu a sťažností

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
GPS SÚRADNICE ÚRADU: 48.14792 ; 17.15847

Podateľňa úradu sa nachádza na vyššie uvedenej adrese sídla úradu

Úradné hodiny podateľne:
Pondelok až štvrtok od 08.00 hod do 15.00 hod
Piatok od 08.00 hod do 14.00 hod
Zmena úradných hodín podateľne je vyhradená. Úrad o zmene úradných hodín podateľne bude informovať prostredníctvom zverejneného oznamu na svojom webovom sídle.

Telefonické kontakty úradu
Sekretariát predsedníčky úradu a podpredsedníčky úradu: +421 2 32 31 32 11
Sekretariát úradu: +421 2 32 31 32 14
Webová stránka: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Newsletter

Nepremeškajte zľavy, akcie, novinky, tipy... Priamo na váš mail