Domov pokoja Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom