back icon
close icon

Záručné podmienky

I. Reklamácie a záručné podmienky

II.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu prepravy, resp. dodania tovaru. Náklady na obaly a balenie znáša kupujúci.

II.2. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať množstvo, druh a kvalitu tovaru. Nesprávny druh, množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr do 48 hodín od prevzatia tovaru. V reklamácií je kupujúci povinný vady popísať a uviesť, ako sa prejavujú. V prípade zistenia poškodenia sa zmluvné strany zaväzujú vyhotoviť písomný záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný tovar. Neskoré reklamácie mechanického poškodenia tovaru nebude možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na použitie a všetkých dokumentov potrebných pre správny chod zariadenia, ktoré boli kupujúcemu odovzdané pri dodaní tovaru, a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť!

II.3. Na dodávaný tovar je poskytnutá záručná doba v trvaní 12 mesiacov, ak nie je dohodnuté inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

II.4. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami, ktoré nespôsobil predávajúci.

II.5. Uvedenie stroja do prevádzky a záručné opravy môže vykonávať len servisná organizácia, ktorá je oprávnená (autorizovaná) od predávajúceho alebo od výrobcu na vykonávanie tohto servisu.

II.6. Predávajúci poskytne kupujúcemu v záručnej dobe potrebné náhradné diely (materiál) a ich výmenu (okrem dopravy) po splnení nasledovných podmienok zo strany kupujúceho pre uznanie záruky predávajúcim:

a) poslať predávajúcemu riadne vyplnenú kópiu záručného listu, resp. Servisnej správy s dátumom zapojenia tovaru a podpisom oprávnenej servisnej organizácie, ktorá uviedla stroj do prevádzky,

b) uviesť výrobné číslo a typ/model výrobku,

c) uviesť číslo faktúry , ktorou bol tovar zakúpený a dátum kúpy,

d) odovzdať alebo zaslať vadný náhradný diel najneskôr do 5 dní od doručenia nového náhradného dielu. (pri výmene na vlastné náklady). V prípade neodoslania vadného náhradného dielu, alebo jeho neskorého zaslania, nebude reklamácia uznaná.

e) zo záruky je vylúčená doprava, ktorá sa účtuje zvlášť sumou 0,60,- EUR bez DPH / km.

II.7. Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté nesprávnou inštaláciou, opravami neodbornou osobou, poškodenie vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby alebo nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie

b) vady vzniknuté pri preprave po prevzatí tovaru kupujúcim

c) vady a diely spôsobené bežným opotrebením alebo tie, ktoré výrobca vylúčil zo záruky (hadičky, gumové tesnenia, žiarovky, plastové a sklenené dielce, odporové články, ovládacie gombíky atď.),

d) vady spôsobené použitím neoriginálnych náhradných dielov, príslušenstva alebo neoriginálnych čistiacich a umývacích prostriedkov,

e) V prípade použitia iných, než výrobcom alebo predávajúcim určených čistiacich a umývacích prostriedkov sa záručná doba primerane a pomerne skracuje,

f) záručná doba sa primerane a pomerne skracuje aj v prípade, že neboli na zariadení vykonané pravidelné servisné prehliadky v pravidelnom intervale podľa odporučenia predávajúceho, ak bola záručná doba dojednaná na dobu dlhšiu ako 1 rok.

Pozáručný servis

Pozáručný servis poskytuje servisné stredisko predávajúceho vždy podľa individuálnej dohody alebo rámcovej zmluvy na základe doručenej obejdnávky.

Kontakt na servis:

Radoslav KUBÁŇ, vedúci servisného oddelenia

Mail: servis@omes.sk

tel.: 041 5684 591, mob., WhatsApp: 0903 620 068

Online formulár: https://omes.sk/servis/

Platné od: 02.01.2023

Newsletter

Nepremeškajte zľavy, akcie, novinky, tipy... Priamo na váš mail